Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links inclusief logo’s, zijn eigendom van Fysiotherapie M van der Ploeg. De onderstaande voorwaarden en condities zijn van toepassing op al het materiaal en alle informatie op de website. Door het bezoeken van de website stemt u in met de voorwaarden en verklaart u eraan gebonden te zijn.

Auteursrecht
Op de vorm en inhoud van deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is toegestaan de aangeboden informatie te downloaden en/of te printen voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de aangeboden informatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiotherapie M van der Ploeg, te exploiteren, te vermenigvuldigen of anderszins te verhandelen.

Informatie
De inhoud van de website is met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks constante zorg en aandacht voor de aangeboden informatie, garandeert Fysiotherapie M van der Ploeg echter niet dat deze volledig en/of juist is. Fysiotherapie M van der Ploeg behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing, op ieder moment en om welke reden dan ook de inhoud van de website en/of deze voorwaarden te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Fysiotherapie M van der Ploeg garandeert niet dat de informatie op de website vrij is van schrijffouten, virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Fysiotherapie M van der Ploeg is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die voortvloeien uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid of onjuistheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Derden
De website bevat hyperlinks naar websites en/of servers van derden. Fysiotherapie M van der Ploeg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de vorm en inhoud van deze websites en/of servers. Fysiotherapie M van der Ploeg controleert niet continu alle verwijzingen.

Privacy Policy
Fysiotherapie M van der Ploeg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie M van der Ploeg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie M van der Ploeg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Als u vragen heeft over deze disclaimer of over de verwerking van gegevens, kunt u contact opnemen met Fysiotherapie M van der Ploeg